Dokumenty

Regulamin obiegu dokumentów w klubie

1. Dokumenty wysyłamy do GL pocztą poleconą na adres do korespondencji bądź na adres mailowy, podane w zakładce Kontakt.

2. Dokumenty należy wypełnić na formularzach edytowalnych online bądź wypisać czytelnie dużymi literami i wydrukować, a dokumenty wymagające podpisu własnoręcznie podpisać. Wszystkie formularze dostępne są poniżej - w zakładce - > Gdańskie Lwy - > Formularze. Nie przyjmujemy zdjęć dokumentów !

3. Elektroniczny dokument karty miotu - wypełniamy online, korzystając z formularza: http://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php

4. Dokumenty niekompletne, bądź nieprawidłowo wypełnione odsyłamy do nadawcy celem poprawienia. Za czytelność dokumentów, kompletność i poprawność wpisanych danych - odpowiada osoba wypełniająca formularz.

5. Do przesyłki bądź maila z dokumentami należy obligatoryjnie dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu na konto klubowe za zamówione dokumenty + opłatę za wysyłkę wg cennika klubowego. W przypadku braku potwierdzenia dokumentacja będzie wstrzymana do momentu otrzymania takiego potwierdzenia.

6. Zrealizowane dokumenty przysłane do Klubu z Biura Rodowodowego FPL rozsyłane są do członków GL w najbliższym możliwym terminie. Członkowie otrzymują dokumenty pocztą poleconą.